Privacyreglement

Privacyreglement Buysse Offertespecialist

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement

Buysse Offertespecialist mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Buysse Offertespecialist de plicht om haar klanten:

op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Buysse Offertespecialist worden verwerkt;
te melden wie de gegevens kunnen inzien;
voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Buysse Offertespecialist vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Buysse Offertespecialist in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Buysse Offertespecialist expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Buysse Offertespecialist gebruikt en het doel van het gebruik

Buysse Offertespecialist verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Buysse Offertespecialist of per e-mail contact met ons opneemt. Buysse Offertespecialist verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Buysse Offertespecialist sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Buysse Offertespecialist verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Buysse Offertespecialist-organisatie, tenzij:

dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Buysse Offertespecialist met u heeft gesloten;
u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Buysse Offertespecialist verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Buysse Offertespecialist worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Buysse Offertespecialist beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
de medewerkers van Buysse Offertespecialist hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Buysse Offertespecialist verstrekte persoonsgegevens;
Buysse Offertespecialist heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Buysse Offertespecialist hanteert een termijn van vijf jaar na de
laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Buysse Offertespecialist zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@offertespecialist.eu aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Buysse Offertespecialist.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Buysse Offertespecialist opnemen en probeert Buysse Offertespecialist er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Buysse Offertespecialist ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Buysse Offertespecialist.

Privacyreglement Buysse versie maart 2018


Diensten Aanbestedingen Offertes Subsidie Trainingen en coaching Anne-Marie Buysse Privacyreglement Contact